ވާހަކަ
މިއީ ދުނިޔެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި ދުވަސްތަށް ގުނަމުން ދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ހިތާމައިގެ ކަރުނަ އޮހޮރަމުންނެވެ. ކިތަންމެ އުފަލެއްގައި އުޅެމުންދިޔަ ނަމަވެސް މާދަމާ ކަޅު އަނދިރި ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށ...
އަދި ކިޔާލަން
"ޒިދާން. ހިނގާދާން" ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ބަލާލެވުނީ ކޮޓަރިއަށް ވަން ޝަޔާން އަށެވެ. "ލިޔާ ކ...

އެއްދުވަހަކު، ރިކީ ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވަރަށްބޮޑަށް ބަލިވެއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަނަވާރަށް ފަރުވާދޭ ޑޮ...

މުތަރުޖިމް: މުޙައްމަދު ދީދީ/ ހ. ވައިޓްމޫން/މާލެ   އެއްދުވަސްވަރެއްގައި، އެކުގައި ދިރިއުޅުނު އ...

މީސްމީޑިގައި މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާ ޝަޔާން ޔޫސުފްގެ ސިލްސިލާ ވާހަކައެއް ރަމަޞާންމަހު ކ...

އޯލެވެލް އެގްޒެމިނޭޝަން 2018 ގެ ދިވެހިބަސްގައި އޮތް ވާހަކަ ފެށުން: އެހެން ރޭތަކާ ޚިލާފަށް މިރޭ މަސަ...

އެއްދުވަހަކު ފިނިއަށްޓެއްގައި ޖައްސާލައިގެން ސިނގިރެޓެއް ރޯކުރަން އިން ފައިޒާން ފެނިފައި އޭނާގެ ރައް...

އެންމެ ފަހުގެ