ކުޅިވަރު
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ (13 މެއި): ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ ދިރުން ޖަމުއިއްޔާއިން ބާއްވާ 18 ވަނަ ހޮލިޑޭކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން، ކެނ...
އަދި ކިޔާލަން
ސޮސައިޓީ ފޯރ ކެނދިކުޅުދޫ ޔޫތް (ސްކައި) އިން އިންތިޒާމުކުރާ "ސްކައި ރަމަޟާން ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019"...

ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެ، މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ....

ޅޮހި ސްކޫލުގެ 25 ވަނަ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، މުބާރާތުގެ ޖޫނި...

ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ، ހެނބަދޫ އަދި މަގޫދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދި...

ނ. ޅޮހިގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ފެށިތާ 25 އަހަރުވީ، ރިހިޖުބިލީ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އެރަށުގައި ފުޓުބޯޅަކުޅެ...

ނ. ޅޮހި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކުރައްވާ ވަރަށް އަވަހަށް އެތަނުގައި ރޭގަނޑު ވެސް ކުޅެވޭނެ ގޮތް...

ނ. ފޮއްދޫގައި މިއަހަރުތެރޭ ފުޓްސަލް ދަނޑަކާއި ވޮލީކޯޓެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫ...

ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުގް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޙާއްސަ ނެޓްބޯލް މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. މިމެޗަކީ އެސުކޫލ...

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގެ ދެވަނަ ލީގުގައި، މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަޔެކްސް އަތުން ބަލިވެ، ވޭތ...

ބީ.ޑަބްލިއު. އެފް ލެވެލް 1 ގެ ކޯޗް އެޑިއުކޭޝަން ކޯހެއް  ނ.ހޮޅުދޫގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެގޮތ...

މިއަހަރަކީ ބެޑްމިންޓަން ގައި އާ އުސްމިނަކަށް ހޮޅުދޫ  ދާނެ އަހަރެއް ކަމަށް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއ...

މެނާސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ، ދިއްގާ ހައުސް ސީނިއަރ ޓީމް އަދި ހިރ...

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސީނިއަރ ބައިގެ ތަށި ހިރުނދު ހައުސް ހޯދިއިރު  ޖޫނިއަރ ބައިގެ ތަށި ހޯދާފައިވަނީ...

މެނާސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ލެވެލުން އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްގައި މަދޮށި ހ...

މެނާސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ  ސީނިއަރ ބައިގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މަދޮށި ހައު...

އެންމެ ފަހުގެ