ރިޕޯޓް
ދިވެހި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވައިގައި ހިފާފައިވާ އެއް ކަމަކީ، ތަފާތު އޮންލައިން ގޭމުކުޅުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ޕަބުޖީއަކީ، ފުރާވަރުގެ ކުދީންގެ އިތުރުން ގިނަ ޒުވާނުންވެސް ދެވި ހިފާފައިވާ ގޭމެކެވެ...
އަދި ކިޔާލަން
މީސްމީހުންގެ މަސްކައިގެން މުސާރައެއް ލިބޭނަމަ، މިއުޅޭ އަންހެންވެރިން ބިލިއަނަރުންނަށް ވާނެއެވެ. ފުރަ...

ދިވެހިބަހުގައި "މާޖެހިބިސްކޯދު" ކިޔަނީ، ހަކުރުން މާޖަހައިފައި ހުންނަ ބިސްކޯދަށެވެ. އާއްމުކޮށް މާޖަހަ...

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އަކީ ނ.އަތޮޅަށް އުފަންވި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކެވެ. އެ ޕާޓީ...

ނ. އަތޮޅުގައި އެއްމެ ގިނައިން ކެއުމުގައި ބިސް ބޭނުންކުރަނީ ހޮޅުދޫ މީހުން ކަމަަށް "ނޫނު އޮންލައިން" އ...

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމިދިޔަ 19ވަނަ ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން މޯލްޑިވްސް ޑިމަކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމ...

ކަދުރުން ރޯދަ ވިއްލުމަކީ ވަރަށް މާތް ސުންނަތެކެވެ. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ ވެސް އަމަލުކުރައްވާފައިވާ ގޮތެ...

ވޯޓެއް ނެގިއްޖެއެވެ. ނަތީޖާ އެނގިއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ވެސް ނިމިއްޖެއެވެ. ނަތ...

މިއީ އަހަރުތަކެއް ކުރީގެ ހާދިސާއެކެވެ. މިވާހަކަ މިކިޔައިދެނީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އިންޓަރވިޔު ކުރުމަ...

ގެއެއްގެ ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާއެއްގައި ޢުމުރުން 80 އަހަރުވެފައިވާ ބައްޕައަކު އޭނާގެ 45 އަހަރުގެ ފިރިހެ...

ޕަބްޖީއަކީ ހަނގުރާމަތީ ސްޓައިލަކަށް ދާ ވީޑިއޯ ގޭމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިގޭމުގެ އެންމެ ގަނޑެއް ޖަހާލު...

ކުރިން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި އޮތް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ފަރާތުން ނ. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީހު ގޮނޑި...

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަށައިގެންވާ މާޙައުލަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގޭނެ ފަދައިން ވެށްޓެވެ. ވެށްޓެއް ނެތ...

"އިބުނު ބަޠޫޠާ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި" މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ލުތުފީ (1991) ގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމުގައި...

މޮޅު ލީޑަރަކަށް ވަނީއަކީ ތޮބީއީގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ސިފަތަކަކުންނޫނެވެ. ލީޑަރުންނަކީ އުފ...

"ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަގާމުތަކަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭންވީ މީހާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާގެ މެނިފެސް...

"ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ތިބި ތިބުން...

"ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގައި ހުއްޓަސް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް،" މި...

"ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގާނޫނުތަކެއް މަޖިލިސް ތެރެއިން ފާސްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅު...

"ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވާފައި ކާޅަށް ކޮށައި ކާން ދިނަސް ދެން ޔާމީނާ އެއްކޮޅ...

ނ. ކުރެދިވަރުގެ ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ އަލްއުސްތާޛް މުޒައްފަރު މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީންގެ ރަސްކ...

"ނަރަކަވެލިދޫ"އޭ ބުނެފިނަމަ، ނ. ވެލިދޫ ނޫން ދެވަނަ ނަމެއް ހިތަކަށް ނާންނާނެއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް، "ބިސ...

ދަރިންނަކީ މައިންބަފައިންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކުދިން ބަލާބޮޑުކ...

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ވަޒަން ބަހުރުވައިގެ އެއްބާވަތް ކަމުގައިވާ ޅެމަކީ އަދަބީ ރަހަ ވަރަށް ފުރިހަމައަ...

ނ. ވެލިދޫ އޯޕަން ސްޓޭޖަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މަރާމާތު ކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ....

ތެއްލިފަތް ނުވަތަ ތެލުލިފަތް މިދެގޮތަށް ލިޔުމުގައްޔާއި ކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާތީ އޮޅުން އަރައި، ސުވާލު...

އެންމެ ފަހުގެ