ރިޕޯޓް
ތެއްލިފަތް ނުވަތަ ތެލުލިފަތް މިދެގޮތަށް ލިޔުމުގައްޔާއި ކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާތީ އޮޅުން އަރައި، ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިބާވައޭ، ހިތަށް އަރައިފޫއެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލުމަށް ދިބެހިބަ...
އަދި ކިޔާލަން
ލ.އަތޮޅު ގާދޫ ކައިރިން ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ގެއްލުނު ލ. މާމެންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން...

ލ.އަތޮޅު ގާދޫ ކައިރިން ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ގެއްލުނު ލ. މާމެންދޫ ޝިމާ އަދިވެސް ނުފެނިވާ...

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އަމީނީ މަގު އޭޓީއެމްއަށް ވަދެލީމެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން ހިތަށް...

ކުއްޅަވައް ނޭނގޭނެ ދިވެއްސަކު އުޅޭނެއެކޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތެއް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، "ކުއްޅަވައް މިލްކް...

7 އޮގަސްޓު 2008 ން ފެށިގެން އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ ރައްޔިތުން އި...

ފޭސްބުކް ފީޑަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެންނަމުން ދިޔައީ "ލައިކް" ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް އެކި މީހުންކޮށްފައިވާ...

ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމް "ޕަބްޖީ" އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭންކޮށްފ...

  އަސަރަކާ އަދި ފޮނިކަމެއް، އެކި ބަސްބަހުން ހަމަ ފެނުނަކަސް އަސަރުގަދަ އަދި އެއްމެ ފޮނި، ބަހަ...

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކުރި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައިޖީއެމްއ...

ރާއްޖެއަށް "ޓިކްޓޮކް" ތަޢާރަފު ވުން ވެގެންދިޔައީ، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެ އަވައިގައި ދިވެހ...

މަޖިލީހުގައި ނ. ހޮޅުދޫ ތަމްސީލުކުރުމަށް، އެމްޑީޕީން ނެރުނު ކެންޑިޑޭޓަކީ، ނ. މިލަދޫ، ލަކީ ސްޓާރ، ޔޫނު...

މާލެ އެޕާޓަމަންޓެއްގައި ގަނޑަތެޅުމަށްްވުރެ، ޖަލުގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ދިޔުން ވެސް މާރަނގ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި، ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި ނ.ހޮޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަބްދުއް ސައް...

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދު ﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި، ޝަރީއަތް ނިމ...

ވެހެމުންދިޔަ ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން ކަނރަންޓުގެ އަލިކަމެއް ފެއްނަން ނެތެވެ. ދުއްވަމުންދިޔަ ލޮރީ ކުރިމައް...

މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ލަޔާލް މަނިކްއަށް ޕީޕީއެމުން ދިން މަޖިލިސް ޓިކެޓް އަތުލުމުން، ދިވެހި ފިލްމު &rdq...

ފަހަކަށް އައިސް މާލެއަށް ވާރޭ ފޮދެއް ވެހިލައިފި ނަމަ، މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ މިވަނީ ބޮޑުވެ...

"ބިސް ހޮޅުދޫ" މި ނަމަކީ އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އައު ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއީ...

މާލޭން އެއާޕޯޓަށް ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް 100 ރުފިޔާ ނެގުން ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު މައްްސަލައަކަށެވެ. ހ...

ހަނޑޫ ކިލޯއެއްގެ އަގުބޮޑުވީމަވެސް، ބޮޑުވަނީ ގޭގެ ކުއްޔެވެ.  ކަރަންޓާއި ފެނުގެ އަގު ބޮޑުވެލިޔަސް...

މިއޮތީ ނ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްްތަކާއި، އަތޮޅުން ބޭރުގައި އުޅޭ ނ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވ...

އެންމެ ފަހުގެ