މުނިފޫހިފިލުވުން
މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ލަޔާލް މަނިކްއަށް ޕީޕީއެމުން ދިން މަޖިލިސް ޓިކެޓް އަތުލުމުން، ދިވެހި ފިލްމު ”ފޯޓީ ޕްލަސް“ގެ ޓީމުން ލަޔާލަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރިމިއާ ޝޯއަށް ވަނުމަށް ޓިކެޓް ދީފި އެވެ. މިއަ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ