ރިޕޯޓް
ދިވެހި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވައިގައި ހިފާފައިވާ އެއް ކަމަކީ، ތަފާތު އޮންލައިން ގޭމުކުޅުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ޕަބުޖީއަކީ، ފުރާވަރުގެ ކުދީންގެ އިތުރުން ގިނަ ޒުވާނުންވެސް ދެވި ހިފާފައިވާ ގޭމެކެވެ...
އަދި ކިޔާލަން
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކު ކޮންމެ ހަމަލާއަކުންވެސް ކުށެއް ނެތ...

"ބިސް ހޮޅުދޫ" މި ނަމަކީ އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އައު ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއީ...

ދާދި ފަހުން ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީ ފުރާލީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އެއްގަމު އ...

ރޯދަމަހު ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްދާ ކަންކަން ބަލާލުމަށް "ނޫނު އޮންލައިން"ގެ ޓީމުން އެރަށްރަ...

ނ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން އެއަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުވެހިންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ދެކޮޅު ހަދާކަމަށް އަޑުތަ...

"ރާއްޖެތެރެއަކީ ކޮބާ؟"މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. "ބަލަގަ. މާލެއަކީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭގެ ރ...

ޕިކްފައިންއޭ ބުނީމާ ނޭނގޭނެ ދިވެއްސަކު އުޅޭނެ ބާއޭ؟ ހިތަށް އަރައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ރާއްޖެއަ...

މީގެ ދެމަހެއްހާ ކުރިން ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވަމާގައި އިންޑިއާ ސިފައިންތަކެއް، ޕާކިސްތާނުގެ ޖަމާއަތަކުން މަ...

އަހަރެމެންނަށް އާދުވަކަހަށް އިރުއަރަނީ "ފިތިހު ގޮވާލާ ހަަލާ އެކީ... މުދިންބޭގެ ބަންގިޔާ އެކީ..." އެވ...

ދައްކަން ބޭނުން ނުވިޔަސް މިހާހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔުމުން މިވާހަކަ ދައްކަން މަޖުބޫރުވީއެވެ. "ރަހޫ ރައު...

ސީރިޔާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ދިޔުމަށް ފަހު ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި 30 އ...

މަޝްހޫރު ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ އަބީދަން މުންގ ޝާޢިއުކުރި، ބަންގްލަދޭޝް މިހެއްގެ ފޮޓޯތައް ފެނި، ދިވ...

މަޤުބޫލު މީސްމީޑިއާގެ މަންސައެއް ކަމަށްވާ "ފޭސްބުކް"އިން، ތަގެ "ކްރަޝް"އިންނަށް ތަގެ ހިތުގެ އިހްސާސް...

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނ. މަގޫދޫއަށް ވެހުނު ވާާރޭޭގެެ ފެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގަ ކަމަށް އެރަށުން...

ކުރިއަށް އޮތް ރަަމަޝާން މަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ، މުޅިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތައް...

ވޭތުވެދިޔަ 15 ދުވަސްތެރޭގައި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް ވަރަށް ގިނައިން އަރާފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. މ...

މިއީ ހަމަ ސުވާލެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ދުވަހު ނޫހެއްކަމުގައިވާ "ވަޤުތު"އަކީ އެހެން މީޑިއާތަކުގެ ކ...

ތިޔަ އުޅެނީ ހިތްކިޔާ ކުއްޖާ ނުލިބިގެން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ މިހާރުގެ ކުދިންގެ ފާޑަށް ބުނާނަމަ "ކްރަޝް" ސ...

މާބޮޑަށް ފިކުރުބޮޑުވެ، ހާސްކަންއިތުވެ އަދި ހިތާމަކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭގެ އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވެއެ...

ކައިވެނީގެ ގޮށްޖެހި ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާ ކޮއްމެ ދެމަފިރިޔަކުވެސް، އެކަކު އަނެކަކާއެކީ އުފާވެރި ހަޔާތ...

މައިކޮލެޖްގެ "ލެޓްސް ގްރީން އިޓް" ޕްރޮޖެކްޓްއޭ ބުނީމާ ސުވާލު އުފެދިދާނެ އެވެ. ތިލަކޮަށް ބުނާނަމަ، މި...

މިހާރަކަށް އައިސް ނ. އަތޮޅުގެ ރަަށްތަކުގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާލެއް ގިނަކަން ފ...

މުޙައްމަދު މިފްޝާން ޝިފާން (7)، ވައިޓް ފްލާވާ / ނ. ހޮޅުދޫ އަކީ، ވިހެއުމުގެ ތެރޭން ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަ...

ނ. އަތޮޅުގައި އެއްމެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެނީ އަދި ރަށުތެރެ އެއްމެ ރީތިކޮށް...

ހުކުރު ހަތްދުވަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހަށް ދިވެހިބަހުން ކިޔަނީ "ހޯމަ" އެވެ. ދުލަށް ފަސޭހަ ނަމެއް މިދުވަ...

އެންމެ ފަހުގެ