ރިޕޯޓް
ތެއްލިފަތް ނުވަތަ ތެލުލިފަތް މިދެގޮތަށް ލިޔުމުގައްޔާއި ކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާތީ އޮޅުން އަރައި، ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިބާވައޭ، ހިތަށް އަރައިފޫއެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލުމަށް ދިބެހިބަ...
އަދި ކިޔާލަން
މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް އާދަޔާހިލާފަށް ހޫނުގަދަވާނެ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، މި...

ޒަމާނުންސުރެ ހއ. އިހަވަންދޫއަކީ، އެއަތޮޅު ހޯރަފުށްޓާ މާބޮޑެއްކޮން ޖައްސާލައިގެން ޒާތީ ހަސަދަ ފިލުވާ...

ނ. ކުރެދިވަރަކީ، އަތޮޅުގެ 58 ފަޅުރަށުގެ ތެރޭން ރަށެކެވެ. ކުރެދިވަރު ފަޅުރަށަކަށްވުމުގައި ވަރަށް އާދަ...

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސުރުހީގެ ބަސްމަގާމެދު ހިތްބުރަކަމެއް ވާނަމަ މައާފަށް އެދެމެވެ. ސުރުހީގައި "ސޭޓު" ނ...

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ ނިރުބަވެރިންގެ ލޯތަކުން، ނަފުރަތު ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެދުވަހަކީ ނިޔުޒިލެންޑްގެ...

ބޮލުގައި ރިއްސީމަވެސް ޖަހާލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. މަޖަލަކަށް ވެސް ޖަހާލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. ކަމަކާ ފިކުރުބ...

މިއަދު އަޅުގަނމެންގެ ތެރޭން ފެންނަ މަންޒަރަކީ ބިޓު (ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖަކާ) ވަކިވެގެން ދިޔުމ...

މިހާރަކަށް އައިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން ޖަލުސާތައް ނިންމާލާތީ ގިނަބ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލެ ސިޓީއަކީ ކުޑަކުޑަ ރަށެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނ...

މިއީ ކުޑަކުޑަ ރަށެކެވެ. ބޮޑު އާބާދީއެއް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މަގުމައްޗަށް ދުއްވާ އެއްޗެއްގައ...

ހުޅުމާލެ އާއި ސިނަމާލެ ބުރިޖާ ގުޅުވައިދޭ ހައިވޭގައި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓްވެ، ހަވޭ ވަކިކުރަން ޖަހާފައިވ...

ޒިނޭކޮށްގެން ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ބޭރުން ގުޅުން ހިންގައިގެން ލިބޭ ކުދިންނަށް "ނަހަލާލު ކުދިން" ކިޔަނީ ކ...

"ބިސްހޮޅުދޫ" މިނަމަކީ އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އައު ނަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެތައް ޒަމާންތަކެއް ކުރިން ނ. ހ...

"ފޮށެނީކީ ނޫނޭ ގެޓުވެ ބަލަ" މިހެން ކިޔާތީ އަޑުއަހަމުއެވެ. އަސްލު އެކިޔަނީ ލަވައެއް ކަޑިއެެއްގައި އޮނ...

ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހިން ވާހަކަދައްކައި މުޢާމަލާތުގެ އެންމެހާކަމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ތިމައުރެންގެ އަމިއް...

ފުރަތަމަ ފެނުނުނީ "ފާނޫޒް"އިން ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު "ދުވަސް"، "ހަލިނިޔުސް" އަދި "...

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވަމާގައި އިންޑިއާ ސިފައިންތަކެއް، ޕާކިސްތާނުގެ ޖަމާއަތަކުން...

އިއްޔެއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ. ކޮއްމެ އަހަރެއްގެ ވެސް 8 މާރިޗު ފ...

މައިކޮލެޖް އެސްއޭއަށް ބޮޑު ބަދަލަކަށް އެދިި، "ބޮޑު ކޯލިޝަން"ގެ ނަމުގައި، މިއަހަރު އެސްއޭއަށް ކުރުމަތ...

އަނދިރި ތަނެއްގައި ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ ތަކުލީފެއް އޮވެއ...

1) މަނަދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 1784 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއ...

ކެންޕޭން ކުރުމަކީ ވަކި ކަމެއް ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ރާވައިގެން ހަރަކާތެއް ހިންގުމެވެ. މިލިޔުމު...

ޝިމާ ގެއްލުނުތާ ފަސް ވަރަކަށް ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ޝިމާ ހެޔޮޙާލުގައި ފެނުމަކީ އޭނާގެ އާއިލާއިންނާއި ހ...

ގެންގުޅުނު ހުރިހާ ބިޓުން (14 ބިޓުން) އެއްފަހަރާ ގެޔަށް އައުމުން، ލިބުނު ޝޮކާއެކު ފިރިހެން މީހާ "ކޯމާ...

"ވެރޭ" މޫސުމޭ ބުނީމަ ގިނަ ބަޔެއްގެ މޫނު މައްޗަށް ނުލަފާ ހިންޏެއް އައުމަކީ ޔަޤީން ކަމެކެވެ. އެކަމުގައ...

އެންމެ ފަހުގެ