ދީން
ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ އެސްކޫލްގެ ގުރޭޑް 6ގެ ދަރިވަރު އަބްދު ﷲ އަތީފު ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން 2 ދުވަހުގެ...
އަދި ކިޔާލަން
ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލްގެ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް އެކި  އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މ...

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމު...

ނ. ފޮއްދޫގައ ދީނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. މިޕްރޮގުރާމަކީ ނ. ފޮއްދޫ ކައުނ...

އަލްކައުނު އިންޓަރ ސްކޫލު ޤުރުއާން މުބާރަތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެނ...

އަލްކައުނު  އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ކުޑަފަރި ސްކުލުން 3 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެއްޖެއ...

އަލްކައުނު  އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި މޭނާ ސްކުލުން 5 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ....

ނ. ހޮޅުދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއް ޖަމްޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ ބެޓަރ އެންވައަރމަންޓް ފޯރ ޔޫތް ސޮސައިޓީ(ބޭސް...

އިސްލާމްދީންގެ ރަންދުވަސްވަރު ކަމަށްވާ ފުތޫހާތުގެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމުން އޭރު ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސުޕަޕަވަރ...

ސުރުޚީ ކިޔާލުމުން ދައްކަން މިއުޅޭ ވާހަކަ އެނގިއްޖެ ނަމަ ތިބާއަށް ހެޔޮ ދަރުމަ މިންވަރު ކުރައްވާށެވެ....

ފޯނަށް މެސެޖެއެއް އައުމުން ބަލާލީމެވެ. "ކްލާސް ނޯވޭ" ވަރަށް އުފަލުން "ތޭންކްސް ބްރޯ"އޭ ލިޔެލާފައި ރަ...

ޓީ.ކިޔު.އައިގެ ބަންގި ގޮވުމާއި ޚުޠުބާ ކިޔުމުގެ ދެވަނަ މުބާރާތް ނިންމާލާ އިއްޔެ ހަވީރު ނަތީޖާ ފައުޅުކ...

  ހުކުރު ދުވަހަކީ ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެދުވަހަކަށްޓަކައި އިރުއަރާ އެންމެ މާތް މަތިވެރި ދުވަހެވެ....

އިސްލާމްދީނުގައި ޒިނޭ ޙަރާމްކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަގުފަހިވާ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކުރެއްވިއެވ...

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މިސްކިތުގެ ބިންގާ ރައީސް ޞާލިޙް އިއްޔެ އަޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު ރަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ މަދަރުސާތަކެއްގައި ކިޔެވުން ފަށަނީ އެސެންބުލީއެއް ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ. ގިނަ މަދަރ...

ތިރީގައި އެވަނީ އައްޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމްގެ ޤަލަމުން، މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެ...

ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދުގެ ހާއްސަ  ދަރުސެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެލިދޫގައި އޮންނ...

އެންމެ ފަހުގެ