ހަބަރު
"ޕަބުޖީ" ފަދަ ވީޑިއޯ ގޭމްތައް ގިނައިން ކުޅުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ ބަލިކަށިވާ ކަމެއް ކަމަކާއި އެކަމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަ...
އަދި ކިޔާލަން
ނ. ހެނބަދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު، އެސްކޫލުގެ ސްކައުޓު ކޭމްޕް 2019 ނިންމާލައިފިއެވެ ޖުމްލަ 30 &...

ނ. ވެލިދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ލައިސަންސް ޓްރެކެއް އެޅުމަށް، އެރަށު އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ...

ނ. ފޮއްދޫގެ ޖެޓީ ސަރަހައްދު ގިރަމުންދާތީ، އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމާމެދު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެން...

ނ. ވެލިދޫ ގޭގެ އަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މިހާތަނަށް 8 ގެއަކ...

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން ގަސްކުނި ކޮށާ މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން،...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހޮޅުދޫ ދާއިރާއިން 5 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނ...

ނ. ވެލިދޫ ރެސްޓް ބީޗްގެ ނަންބޯޑު ތަޅާލައިފި އެވެ. އެ ބީޗް ސަރަހައްދާއި ޕާކް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ރެސ...

އޭޕްރިލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ނ.ވެލިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރި...

ނ. ފޮއްދޫ ޖެޓީ ހިމެނޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަމުންދާ "ނޫނު އޮންލައިން"އަށް...

ނ. ހޮޅުދޫ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަމު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑ...

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓަ އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ނެރުނު ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިން ރިޕޯޓް، 2015 2016 އަދި...

އެލްޖީއޭ އިން އެކުލަވާލީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިން ރިޕޯޓް 2017 ގައި، ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މުޅި ރާއްޖ...

ޝައިޚް ފަރީދުގެ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ނ. ހޮޅުދޫގައި އޮންނާނެ ކަމަށް މަައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.&nb...

ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް 2017 ގައި ނ. އަތޮޅުން އެއްވަނަ ކައުންސިލަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ، ކުޑަފަރި ކަ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ...

ނ. އަތޮޅު ތައުލީމަރުކަޒުގެ 38 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސަ ފާހަގަ ކޮށްފއެވެ. އެގޮތުން، އެސްކޫލުގެ އަހަރީ ޙާއްސ...

ޑިންގީ ބަންޑުންޖަހާލަައި ގެއްލުނު 19 އަހަރުގެ ޝީމާ އަށް އުއްމީދު ކަނޑާނުލާ ކަމަށާ ނޫނު އޮންލައިންގެ...

ނ. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން "ރަމްޒީ ކައިވެންޏެއް" ކުރި ކަމަށް "ވަގުތު އޮމްލައިން" ގައި ޝާ...

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ...

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ނ.ވެލިދޫ އެލްޕާސޯ މުޙައްމަދު ޙަލީމަށް ރޭ &nbs...

ނ. ވެލިދޫގައި ފެރީ ގެމަތައެއް އެޅުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތަށް، އެރަށު ކައުންސ...

ނ. ވެލިދޫގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް އެރަށު ކައުންސިލަށް ނިންމައިފި އެވެ. ވެލިދޫގައ...

ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން، ކުޑަފަރި ސްކޫލްގައި މިއަދު ވަނީ...

ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުން "ވޯލްޑް ފައުންޑަރސް ޑޭ" ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މިދުވަހަކީ ސްކޫލުތަކުގ...

ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލުގެ ގާރލް ގައިޑުން "ވޯލްޑް ތިންކިން ޑޭ" ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މިދުވަހަކީ ސްކޫލުތަކު...

އެންމެ ފަހުގެ