ހަބަރު
ނ. މަނަދޫއަށް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެރަށަށް ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވަނީ މީގެ 2 ގަޑިއިރެއްހާއިރު ކުރިންނެވެ. އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކާ ހަވާލާދީ "ނޫނު އޮންލައިން"ގެ އޮފިޝ...
އަދި ކިޔާލަން
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ހިންގާ އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނުގައި ބައި...

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެގޮތުން، މ...

ނ. މަނަދޫގައި ހުންނަ އެޓޯލް ސްކޫލުގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އެމަދަރުސާގައި ދިވެހި...

ނ. މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މައްޗަށް ބިސްއެޅި ވެލާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.  އެވެލާ މަ...

ނ. ވެލިދޫގައި އައު ޖަނަރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލުކޮށް، އެރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްްސަަލަ...

މާލޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހުރިހާ ވެހިކަލްއެއް ނެގުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އ...

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭއަށް ވެލައެއް އަރައި، އެތަނަށް މިއަދު ބިސް އ...

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މުޅިން އަލަށް ހޮވުނު 2 މެމްބަރުންނާއެކު، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނ. އަތޮޅު 4 ދާއިރާގެ ގޮނޑި ވެސް، އެދާއިރާތަކައް އެމްޑީޕީން ވާ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކ...

○ ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރ ބާއްވާފައިވަނީ 2 އެޕްރީލްގައި. ○ މިފެއަރ ކުރިޔަށް ދިޔައީ ހިދާޔާ ސްކޫލު ކ...

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 18 އަހަރު ފުރިގެން، ނ. އަތޮޅުން ޖުމުލަ 143 ޒު...

މަޖިލިސް 19 އިގެ ވޯޓް ހެނދުނު 8:00 ޖެހި އިރު ފެށި ނަމަވެސް މިއަދު 2:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓްލާ ނުކުތް...

ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ފާރަށް ވޭނެއް އަރައި، ފާރުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއ...

ފޮއްދޫ، ކުޑަފަރި، މާޅެންދޫ އަދި މާފަރުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް، ކޮންސަލްޓެންޓުން...

ހެނބަދޫ އަދި މަގޫދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް، ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށ...

"އެފްބީއަކީ ތިމާ މޫނު ބަލާ ލޯގަނޑެއް ނޫން" ކަމަށް ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...

މިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ނ. އަތޮޅުން ވާދަކުރާ 4 ދާއިރާގެ ނ...

"ނޫނުއޮންލައިން"ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެެއް ދާދި ދެންމެއަކު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ނ. އަތޮޅުގެ ޚަބަރ...

ނ. މިލަދޫގައި” ރެދިންގެ ގައުފުނި” ކިޔާ ތަނަކާއި ” އުސްގަނޑު” ކިޔާތަނެއް އޮވެ...

ކުޑަފަރި ސްކޫލުން އާރތް އަވަރ ފާހަގަކުރުމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްލައިފިއެވެ. އެގޮތުން، &n...

ނޫސްވެރިން އަދާކުރަމުންދަނީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ...

އެންމެ ފަހުގެ