ހަބަރު
"ޕަބުޖީ" ފަދަ ވީޑިއޯ ގޭމްތައް ގިނައިން ކުޅުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ ބަލިކަށިވާ ކަމެއް ކަމަކާއި އެކަމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަ...
އަދި ކިޔާލަން
  ނ. ޅޮހި ސްކޫލުގެ އަހަރީ ސްކައުޓް ކޭމްޕް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން، ކޭމްޕް ފަށާފައިވަނީ...

ނ. މާޅެންދޫ ކުޅީގެ ހިތްގައިމުކަން ޔޫޓިއުބުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ މިވީޑިއޯއަކުން އިޙުސާސްކުރެވުގެން ދާ...

ނ. ހޮޅުދޫ މަތިން ބަލާލިން ހެއްޔެވެ؟ ހޮޅުދޫގެ ނަލަކަން، ސްކައިވިޔުއިން ދައްކައުވައިދޭ މަންޒަރުތައް ހ...

ނ. މާފަރުގައި އަޅަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި، ދިގުލައިގެން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މުއްދަތު...

"ނޫނު އޮންލައިން"ގައި ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްލަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތ...


ނ. ކުޑަފަރި ސުކޫލުގައި މިއަދު ޑަައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި. ދަރިވަރުން ސުކޫލަށް ދިޔައީ ތަފ...

ނ. ހޮޅުދުގައި ހުންނަ، މޭނާ ސްކޫލަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، އިއްޔެ އެސްކޫލުގައ...

ނ. ޅޮހީ އަދި ނ. ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓްގ...

ނ. ވެލިދޫއަކީ ފަޔާ ސްޓޭޝަނެއް ހުންނަން މުހިއްމު ރަށެއް ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީ...

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓް ގުރޫޕުގެ ލީޑަރ އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަޙުމަދު ނިހާން ހުސެއި...

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާގެ ފަރުވާއަކީ "އެޖެންޑާ 19" ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ...

ނ. ކުޑަފަރި ސުކޫލަށް، ނ. ކުޑަފަރި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އ...

ނ. ކުޑަފަރީ "މަސްޖިދުލް އިބާދާތު" މިސްކިތުގައި ކާޕެޓު އަޅައިފިއެވެ.  އެގޮތުން، ކާޕެޓް އެޅުން ކ...

ނ. ކުޑަފަރި ސުކޫލުގެ 50 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް - ރަންޔޫބީލްއާ ގުޅުވައިގެން، އެސުކޫލު ފެހިކުރުމަށް ޙާއްސަ...

ނ. ވެލިދުއަށް އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. އެމްއެންޑީއ...

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އަޅާފައި ހުރި "ޑީވޯޓަރިން" ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމަށް ކޮންނަ ތަންތަނުން ބޭރުކުރާ ފެ...

ފޮޓޯ: މިހާރު ނޫސް ގވައިދާ ހިލާފަށް ބާރަށް ސައިކަލު ދުއްވައިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފިޔަވަޅު އެޅީ އެނ...

ނ. މާފަރުގައި ހަދަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓު ވެގެން ދާނީ އެންމެ ޒަމާނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާޕޯޓަށް ކަމަށް...

ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހުޅުވުމާއެކު އެއްކަލަ އެމްޓީސީސީ ފެރީތަށް މަތިން ހަނދާންހުރީ މަދުބައެކެވެ. ހުޅުމާލޭ...

އެމަނިކުފާނު ވެލިދުއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް...

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު އަބްދު ﷲ ޝަފީގ...

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ ހޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރ...

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަޅިން ވާދަކުރައްވާ ބައެއް ކެންޑި...

މޯލްޑިވްސް ޑިމަކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ޓިކެޓްގަައި ކުރިއަށް އޮތް މަޖްލިސް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތި ލ...

އެންމެ ފަހުގެ