ހަބަރު
ނ. މަނަދޫއަށް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެރަށަށް ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވަނީ މީގެ 2 ގަޑިއިރެއްހާއިރު ކުރިންނެވެ. އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކާ ހަވާލާދީ "ނޫނު އޮންލައިން"ގެ އޮފިޝ...
އަދި ކިޔާލަން
ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނ. ކުޑަފަރި ފޮޅައި ސާފުކޮށްލައިފިއެވެ. "ސޭވް ކުޑަފަރި"އިން އިންތިޒ...

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޮދަން އޭރިޔާ ގުޅިގެން ހިންގި  އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮ...

ސިވިލް ސާވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ނ. ވެލިދޫ މުއައްސަސާތަކުން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.&n...

ހުޅުމާލެއާއި ސިނަމާލެ ބުރިޖު ގުޅުވައިދޭ ހަލިމަގު އަދި  ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަމުންދާ ކ...

ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެރަށު ގޭބިސީތަކަށް ހިލޭ ކުނި އުކާލައިދޭން ނިންމައ...

ކުރިޔަށްއޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ސްމާރޓް ސޮސައިޓީން މަނަދޫ 2 މިސްކިތުގައި ދީނީ ނަ...


ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގ...

ނ. ވެލިދޫގައި އަލަށް ބަހައްޓާ އިންޖީނު އިންސްޓޯލް ކުރުމަށާއި އައު ކޮންޓްރޯލް ޕެނެލް ބޯޑު ގުޅުމަށް މާ...


ނޫނުއޮންލައިންގެ "ސާފު ނޫނު" ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. މިރޭ ލޯންޗުކުރި މިކެމްޕެއިނާއި ގުޅޭ ގޮތު...

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ޅެންވެރިކަމާއި ގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް މަނަދޫގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ...

ލަންދޫ ބޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވެމުންދަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވ...

 ރުކު މަޑީގެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ "ކޮކްނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓަލް" ނުވަތަ "ކުޑަމަޑި" ރާއްޖޭގައި ފެތުރި ރ...

މާލެ ދަތުރުކުރާ ނ. އަތޮަޅުގެ ބޯޓެއް ކަމަށްވާ، ލަންދޫ ބޯޓަށް އަރުވާ ބައެއް މުދާ ގެއްލޭ މައްސަލަތަކެއް...

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު "ނޫނު އެކްސްޕްރެސް"ގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.  "ނޫނު އެކްސްޕްރެސް"އަކީ މާލ...

ނ. ވެލިދޫގައި މޫދު ކުޅިވަރަށް ޙާއްސަ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ދެކެނުފަރާތު ގޮނޑުދޮށުން 2 ބި...

"ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނު"ގެ ސްޕީޑް ބޯޓެއްގެ ސަބަބުން، ނ. ޅޮހީ ނެރުބައްތި ވެއްޓި، ފަރަށް ބޮޑު ގެއްލުން...

ނ. ހޮޅުދޫގައި ހުންނަ، މޭނާ ސްކޫލުގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާއ...

ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ސްޓާފުންގެ އިސްނެގުމެއްގެ މަތިން، ނ.ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފު ކޮށްފި އެވެ. މިހަ...

"ސާފް ސްކޮޔާ"އިން ނ. ޅޮހީ ސާފުކޮށް ފަސް ޖަންބޯ ބޭގުގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ނަގައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތަކީ،...

ނ. މިލަދޫގައި ހުންނަ ރަށު މަދަރުސާ ކަމަށްވާ "ހިދާޔާ ސުކޫލު"ގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިގެން ވަގަށް ނެގި ލައްކަ...

ނ. މިލަދޫގައި ހުންނަ ރަށު މަދަރުސާ ކަމަށްވާ "ހިދާޔާ ސުކޫލު"ގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ...

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ނ. އަތޮޅަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރ...

"ސާފު ފޮއްދޫ އަހަރެންގެ ޒިންމާ"ގެ ނަމުގައި ފޮއްދޫ ސާފުކުރުމަށް އެރަށު ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު އިސްވެ ނުކުނ...

އެންމެ ފަހުގެ