ޖަޒީރާ ރާއްޖެ
ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތަކުން ހާދަ ވާހަކަ އެއް އެބަބުނެދެއެވެ. ފަނުން ހަދާފައި ހުރި ގެއެކެވެ. ގެ ހަނދާނަށް އަންނައިރު ފުރާޅުގައި ޓިނު ހުރެއެވެ. މަގުމަތީ ފާރު ހުރީ ތެޅިގަލުން ނާއި އުވައިން ރާނާފައެވެ. ގެ އި...
އަދި ކިޔާލަން
އަހުރެންނަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ!؟ މިއީ ކުޑައިރުގެ ހަދާންތައް އާވާހިސާބުން ފެށިގެން  މިއަދުވެސް ސިކުނ...

ޢުމުރުން 60 އަހަރުން މަތި ވީ އެވެ. ޢުފަންވި ރަށަކީ ނައިފަރެވެ. ޢާއިލީ ގުޅުންތައް އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށ...

އެންމެ ފަހުގެ