ސިއްޚީ
ނ. މަނަދޫގައި ހުންނަ ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތ...
އަދި ކިޔާލަން
ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮ...

"އޮރެންޖް"އޭ ބުނެފިނަމަ ނޭނގޭނެ މީހަކު އުޅޭހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، "ނާރިނގު"އޭ ބުނެފި ނަމަ...

ނ. ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ފުރަތަމަ ހަަމަޖެހުނު ބިން ކުޑަވެ، ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަދަނޑު ސަރަހައްދު،...

އެންމެ ފަހުގެ