ކެއުންބުއިން
● ބޭނުންވާތަކެތި: ○ ½1 ޖޯޑު ފުށް ○ 1 ދަޅު ފެންމަސް ○ ½ ޖޯޑު ކާށި ހުނި ○ ½ ޖޯޑު ކާށި ކިރު ○ 2 ފިޔާ (އާދައިގެ) ○ 1 ސައިސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި) ○ 1 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު (ގާނާ...
އަދި ކިޔާލަން
● ބޭނުންވާތަކެތި: ○ ½ ޖޯޑު ކާށި ކިރު ○ 2 ފިޔާ (އާދައިގެ) ○ 1 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު (ގާނާފައި...

● ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: ○ 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ○ 3 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ○ ހިކަނޑުފަތް&...

● ބޭނުންވާތަކެތި ○ 2 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް ○ 1 ބޮޑު ފިޔާ (ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) ○ 4 ހިކިމިރުސް (ބ...

އެގް ޕަފް   ● ބޭނުންވާ ތަކެތި: ○ 4 ބިސް (ފެނުކައްކާފައި) ○ 2 ދަޅު މަސް (ވަޅޯ މަސް ވެސް ބޭނު...

އެންމެ ފަހުގެ