ތަޢުލީމު
ކުޑަފަރި ސްކޫލްގެ ސްޓާފްރޫމް ފުރާޅުގައި ޖަހާފައި ހުރި ޓިނު ބަދަލުކޮށްދޭނެ މީހަކު ހޯދުމަށް އެސްކޫލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، އެއިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަފަރި ސްކޫލްގެ ސްޓާފްރޫމް ފުރާޅުގައި...
އަދި ކިޔާލަން
އޭޕްރީލް 14 އިން ފެށިގެން އޭޕްރީލް 20އާއި ހަމައަށް ހެނބަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަަށް ގެންދިޔަ "ދިވެހި ހަފ...

○ މިޒިޔާރަތަކީ، ކުޑަފަރީގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެމަޢުލޫމާތު ގިނަ ބަޔަކަށް...

ނ. އަަތޮޮޅުު ސުކޫލްގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އިމާރަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ...

ނ. ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި "ބިން ދުވަސް" ނުވަތަ "އާރތް ޑޭ" ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، އެސްކޫލުގައި ކުރި...

ހިދާޔާ ސްކޫލްގެ އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެސްކޫލުން ހުޅުވާ...

މިއާންޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް (މައިކޮލެޖް)އިން ޖޫން އިންޓޭކްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތ...

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެގޮތުން، މޯލ...

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގައި  ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގ...

ނ. ކުޑަފަރި އިންޖީނުގޭ ހިންގަމުންދާ، ނ. ކުޑަފަރި ފެނަކަ ބުރާންޗްގެ ފަރާތުން، ނ. ކުޑަފަރި ސްކޫލަށް ލެ...

މައިކޮލެޖު ހޮޅުދޫ ކެންޕަސްގައި މާރިޗް އިންޓޭކްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.  150 ކުދިންނާއެކު، މާރ...

ކުޑަފަރި ސްކޫލް ސްކައުޓް ގުރޫޕުން 9 ޖަމްބޯ ބޭގް ޕްލާސްޓިކްފުޅި އެއްކޮށް ނަމޫނާ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި...

ދަރިވަރުންގެ މަދަރުސީ ޙަޔާތުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ނުހަނުބޮޑު ޙިއްޞާއެއް ވެއެވެ. މިދެންނެވީ މަދަރުސާގެ...

ނ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އެން.އޭ.އީސީ) ގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތް 2019 ބާއް...

ޅޮހި ސްކޫލުގެ 25 ވަނަ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، މުބާރާތުގެ ސީނި...

○ މާފަރު ސްކޫލުގައި ޑައުންސިންޑްރޮމް އަދި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެއްކޮށް. ○ މާފަރު ސްކ...

ކުޑަފަރިގަައި ދިރިއުޅޭ އާއްމު ރައްޔިތަކު ކުޑަފަރި ސްކޫލަށް ކެމެރާއެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިކަން ވަނީ...

○ ދުވަހާ ގުޅޭ ޙާއްސަ އެސެންބުލީއެއް ބޭއްވި. ○ އެސެންބުލީ ކުރިޔަށް ދިޔައީ ހެނދުނު 6:45 އިން ފެށިގެން...

ނ. ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ދުވަހާ ގުޅޭ އ...

ނ. ޅޮހި ސްކޫލް: އިންޓަރހައުސް މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އެރަށ...

  ○ އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވި. ○ މޭނާ ސްކޫލުގައި ރޭ ވަނީ ބިންގަނޑި ފާހަގަކޮށްފަ. ○ ބަ...

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ޅޮހި ސްކޫލް އަދި ހިދާޔާ ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރުން ހޯދަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު...

ޢާޒީ ސްކޫލުގެ ސްޓޫޑެންޓް ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި، ނ. މަގޫދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކު މިއަހަރު ހިމެނިއްޖެއ...

○ އެމަނިކުފާނު ކުޑަފަރި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު. ○ ސްކޫލުގައި އޮންނަ މެހެމާނުން ސޮ...

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު ޢަލީ ނ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ހޮޅު...

ނ. ޅޮހި ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެވަޑައިގެން ހަ ކުލާސް ރޫމުގެ ބިންގާ އެޑ...

އެންމެ ފަހުގެ