ތަޢުލީމު
ހިދާޔާ ސްކޫލްގެ އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެސްކޫލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ޖަމުޢިއްޔާގެ ރައީސް، ޖަމުޢިއްޔާގެ ނައިބުރައީސް އަދި ޖަމުޢިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް...
އަދި ކިޔާލަން
މިއާންޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް (މައިކޮލެޖް)އިން ޖޫން އިންޓޭކްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތ...

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިދާޔާ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެގޮތުން، މޯލ...

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގައި  ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގ...

ނ. ކުޑަފަރި އިންޖީނުގޭ ހިންގަމުންދާ، ނ. ކުޑަފަރި ފެނަކަ ބުރާންޗްގެ ފަރާތުން، ނ. ކުޑަފަރި ސްކޫލަށް ލެ...

މައިކޮލެޖު ހޮޅުދޫ ކެންޕަސްގައި މާރިޗް އިންޓޭކްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.  150 ކުދިންނާއެކު، މާރ...

ކުޑަފަރި ސްކޫލް ސްކައުޓް ގުރޫޕުން 9 ޖަމްބޯ ބޭގް ޕްލާސްޓިކްފުޅި އެއްކޮށް ނަމޫނާ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި...

ދަރިވަރުންގެ މަދަރުސީ ޙަޔާތުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ނުހަނުބޮޑު ޙިއްޞާއެއް ވެއެވެ. މިދެންނެވީ މަދަރުސާގެ...

ނ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އެން.އޭ.އީސީ) ގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތް 2019 ބާއް...

ޅޮހި ސްކޫލުގެ 25 ވަނަ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، މުބާރާތުގެ ސީނި...

○ މާފަރު ސްކޫލުގައި ޑައުންސިންޑްރޮމް އަދި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެއްކޮށް. ○ މާފަރު ސްކ...

ކުޑަފަރިގަައި ދިރިއުޅޭ އާއްމު ރައްޔިތަކު ކުޑަފަރި ސްކޫލަށް ކެމެރާއެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިކަން ވަނީ...

○ ދުވަހާ ގުޅޭ ޙާއްސަ އެސެންބުލީއެއް ބޭއްވި. ○ އެސެންބުލީ ކުރިޔަށް ދިޔައީ ހެނދުނު 6:45 އިން ފެށިގެން...

ނ. ކުޑަފަރި ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ދުވަހާ ގުޅޭ އ...

ނ. ޅޮހި ސްކޫލް: އިންޓަރހައުސް މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އެރަށ...

  ○ އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވި. ○ މޭނާ ސްކޫލުގައި ރޭ ވަނީ ބިންގަނޑި ފާހަގަކޮށްފަ. ○ ބަ...

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ޅޮހި ސްކޫލް އަދި ހިދާޔާ ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރުން ހޯދަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު...

ޢާޒީ ސްކޫލުގެ ސްޓޫޑެންޓް ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި، ނ. މަގޫދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކު މިއަހަރު ހިމެނިއްޖެއ...

○ އެމަނިކުފާނު ކުޑަފަރި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު. ○ ސްކޫލުގައި އޮންނަ މެހެމާނުން ސޮ...

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު ޢަލީ ނ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ހޮޅު...

ނ. ޅޮހި ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެވަޑައިގެން ހަ ކުލާސް ރޫމުގެ ބިންގާ އެޑ...

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (އެންއޭސީ) ގައި މަލްޓި – ޕާޕަސް ހޯލެއް އެޅުމަށް ނިންމާ އެތަނުގެ ބިންގާ އަޅަ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ހޯދުމުގެ...

ނ. ކުޑަފަރި ސްކޫލުގެ 50 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް (ރަންޔޫބީލް)ގެ ލޯގޯ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ އިފްތިތާޙްކޮށ...


ނ. ހޮޅުދޫގައި ހުންނަ، މޭނާ ސްކޫލުގެ 74 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފ...

އެންމެ ފަހުގެ