ވިޔަފާރި
ނ. މަނަދޫގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި އަރތް ފިހާރަައިގެ މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ 3000 ރުފިޔާ ދީފިއެވެ. ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ