މައިކޮލެޖުން ޖޫން އިންޓޭކްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!
Ad by MI College

މިއާންޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް (މައިކޮލެޖް)އިން ޖޫން އިންޓޭކްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މައިކޮލެޖުގެ މާކެޓިން ޓީމުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 2019، މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3އިން ފެށިގެން މާސްޓަރސް ލެވެލްއާ ހަމައަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މައިކޮލެޖުގައި ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެގޮތުން، ތައުލީމީ ދާއިރާ، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަދި މަސަައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ކޯސްތަކެއް މިހާރުވެސް އެކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދެމުން އެބަގެންދެއެވެ. އަދި ކޯސްތަކާއި ބެހޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އެކޮލެޖުގެ ވެބްސައިޓް، ފޭސްބުކު ޕޭޖުން ފެންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހޮޓްލައިން ނަމްބަރ: 3341545 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ލިބިވަޑައިގަންވާނެއެވެ.

މައިކޮލެޖުގެ ކޯހަކަށް 31 މެއިގެ ކުރިން ފޯމް ހުށައަޅައިގެން ކޯސް ފީން 25 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބިވައިޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެކޮލެޖުގެ މާކެޓިން ޓީމުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް