މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މައްޗަށް ބިސްއެޅި ވެލާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!
މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މައްޗަށް ބިސްއެޅި ވެލާ މަރުވެފައި

ނ. މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މައްޗަށް ބިސްއެޅި ވެލާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. 

އެވެލާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ، މާފަރު ނ. މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މައްޗަށް ބިސްއެޅިތާ ދެދުވަސްފަހުން، އެރަށު ގޮނޑުދޮށުންނެވެ.

މަންޒަރުދުށް މީހުން ބުނާގޮތުގައި، މާބަނޑު އެވެލާ މަރުވެފައިވަނީ، ރަންވޭ މަތީ އިދިފުށުން ދަމާފައިވާތީ ލިބުނު އަނިޔާއަށް ކެތްނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

 

null

މާފަރު އެއާޕޯޓް އަޅަމުންދާ ސަރަހައްދަކީ ކުރިން އާންމުކޮށް ވެލާ އަރައި އުޅޭ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވެ އެވެ. އާންމުކޮށް ވެލާ ބިސް އަޅާނީ ހޭޅިފަށުގެ ދޮންވެލިގަނޑަށެވެ. އެކަމަކު ރަންވޭ އެޅުމާ ގުޅިގެން ވެލާ ބިސްއަޅާނެ ތަނެއް ނެތީ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް