ކުޑަފަރި ސްކޫލުން އަލްކައުން ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން!
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން
ކުޑަފަރި ބަނދަރު: ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން

އަލްކައުނު އިންޓަރ ސްކޫލު ޤުރުއާން މުބާރަތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް