ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރ!

○ ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރ ބާއްވާފައިވަނީ 2 އެޕްރީލްގައި.

○ މިފެއަރ ކުރިޔަށް ދިޔައީ ހިދާޔާ ސްކޫލު ކުރިމަތީގައި.

○ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކެއުން އަދި ބުއިން ފެނިގެންދިޔަ.

ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.
ހިދާޔާ ސްކޫލް ފުޑް ފެއަރގެ ތެރެއިން.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް