މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން!

○ ދުވަހާ ގުޅޭ ޙާއްސަ އެސެންބުލީއެއް ބޭއްވި.

○ އެސެންބުލީ ކުރިޔަށް ދިޔައީ ހެނދުނު 6:45 އިން ފެށިގެން.

○ އޯޓިޒަމްއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެސެންބުލީގެ ބައިވެރިންނަށް ދީފައިވޭ.

 

މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.
މޭނާ ސްކޫލުގައި އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަކުރުން.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް