މޭނާ ސްކޫލުގައި ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުން!

 

○ އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބޭއްވި.

○ މޭނާ ސްކޫލުގައި ރޭ ވަނީ ބިންގަނޑި ފާހަގަކޮށްފަ.

○ ބައިވެރިވެފަައިވަނީ ދަރިވަރުން، ބެލެނިވެރިން އަދި މުވައްޒިފުން.

 

ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތް
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން
ބިންގަޑި ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ހިނގާލުން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް