ބޮޑު ކޯލިޝަން: މައިކޮލެޖް އެސްއޭއަށް ބޮޑު ބަދަލަކަށް އެދިި!
ބޮޑު ކޯލިޝަން

މައިކޮލެޖް އެސްއޭއަށް ބޮޑު ބަދަލަކަށް އެދިި، "ބޮޑު ކޯލިޝަން"ގެ ނަމުގައި، މިއަހަރު އެސްއޭއަށް ކުރުމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް ނުކުމެއްޖެއެވެ

މި ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމް:

ޒިދާން މުޙައްމަދު - ރައީސް

މިގްދާދް އިބްރާޙިމް - ނައިބު ރައީސް 

ނަޝްފާ މުޙައްމަދު - ނައިބު ރައީސް 

އަޙުމަދު އަކްޝަމް - އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ 

އައިޝަތު ޖުޝާް - އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ

އައިމިނަތު ޖުމާނާ - ޖެނަރަލް މެންބަރ

ފާތިމަތު ލަމްހާ - ޖެނަރަލް މެންބަރ

ފާތިމަތު ރަޒަން - ޖެނަރަލް މެންބަރ

 

"ބޮޑު ކޯލިޝަންގެ މެނިފެސްޓޯ:

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ ދަރިވަރުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން، ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން، ސީދާ އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭނަމޭ ނުބުނާނަން" - ޒިދާން

 

ފެންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

"މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ އެސްއޭތަކުން ދަރިވަރުންނާއި އޮތް ގުޅުން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވުން. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އިސްލާޙުކޮށް، ދަރިވަރުންނާއި ގުޅިގެން ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާނަން. އިންޝާ ﷲ" - ޒިދާން

 

"ބޮޑު ކޯލިޝަން"ގައި  ނޫނު އަތޮޅު ދެކުދިން؟

މިކޯލިޝަންތެރޭ ހިމެނޭ ޖުމާނާ އަދި ޖުޝާއަކީ ނޫނު އަތޮޅުގެ ރަަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެކުދިން ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، މިދެކުދިންނަކީ ވެސް ނ. ޅޮއްސަށް ނިސްބަތްވާ ދެކުދިންނެވެ.

ބޮޑު ކޯލިޝަން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް