ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް!
Noonu Atoll | Maldives

1) މަނަދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 1784 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 834 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 950 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 1176 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 118 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 172 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 138 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 232 ގޭގައެވެ.

2) ފޮއްދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ އަކީ އާބާދީގައި 444 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 224 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 220 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 304 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 21 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 32 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 42 ގޭގައެވެ.

3) މާޅެންދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ އަކީ އާބާދީގައި 857 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 417 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 440 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 598 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 46 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 98 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 55 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 135 ގޭގައެވެ.

4) ހޮޅުދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ އަކީ އާބާދީގައި 2116 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 1041 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 1075 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 1487 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 96 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 175 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 201 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 324 ގޭގައެވެ.

5) މަގޫދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ އަކީ އާބާދީގައި 387 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 184 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 203 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 245 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 21 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 30 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 48 ގޭގައެވެ.

6) ހެނބަދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 700 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 353 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 347 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 459 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 33 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 86 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 50 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 103 ގޭގައެވެ.

7) މިލަދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 1393 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 702 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 691 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 904 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 63 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 151 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 81 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 176 ގޭގައެވެ.

8) ވެލިދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ އަކީ އާބާދީގައި 2424 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 1172 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 1252 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 1790 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 106 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 212 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 114 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 343 ގޭގައެވެ.

9) ލަންދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ އަކީ އާބާދީގައި 970 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 490 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 480 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 631 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 57 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 91 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 47 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 170 ގޭގައެވެ.

10) ކުޑަފަރި

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރި އަކީ އާބާދީގައި 777 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 351 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 426 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 509 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 59 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 64 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 52 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 114 ގޭގައެވެ.

11) މާފަރު

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު އަކީ އާބާދީގައި 1108 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 585 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 523 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 714 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 68 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 122 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 80 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 172 ގޭގައެވެ.

12) ކެނދިކުޅުދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދިކުޅުދޫ އަކީ އާބާދީގައި 1686 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 854 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 832 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 1121 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 88 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 169 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 174 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 240 ގޭގައެވެ.

13) ޅޮހި

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ އަކީ އާބާދީގައި 831 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 405 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 426 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 551 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 45 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 98 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 45 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 108 ގޭގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް