ޝެއިހް ފަރީދު ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެލިދޫގައި!
ޝެއިހް ފަރީދު ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެލިދޫގައި!

ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދުގެ ހާއްސަ  ދަރުސެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެލިދޫގައި އޮންނާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތި ލިބިއްޖެއެވެ.

"ނޫނު އޮންލައިން" އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ފަރީދުގެ މިދަރުސް ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ނ. އަތޮޅު ތައުލީމަރުކަޒުގަ އެވެ.

"ނަފްސީ، ނަފްސީ" މިއުޟޫއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް އިންތިޒާމުކުރީ ޕާތް އޮފް އިސްލާމް ޖަމުއިއްޔާއިންނެވެ.

 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް