ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަަސް ފާހަގަކޮށްފި!

ކުޑަފަރި ސްކޫލުން މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން، ކުޑަފަރި ސްކޫލްގައި މިއަދު ވަނީ ޙާއްސަ ހަވީރެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހަވީރުގައި އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން، ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ބެލެނިވެރިން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. މިހަވީރުގެ ބައިވެރިން ތުރުކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހި ވަންތަ ހެދުންތައްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

 

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަވީރުގެ ތެރެއިން.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް