ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށުގެ ހިތްގައިމުކަން މިފޮޓޯތަކުން!

ފޮޓޯތަކުން ތިޔަ ފެންނަނީ ނ. ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ހިތްގައިމު ކަމެކެވެ. ފޮއްދޫއަކީ ގެސްޓް ހައުސް ފިޔަފާރި ކުރާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މާލެއާ 176 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ، މިރަށުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ދިރިއުޅުނީ 238 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް.
ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް.
ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް.
ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް.
ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް.
ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް.
ނ. ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް.
ފޮއްދޫފަރު ފިނޮޅު.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް