ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާކުރުން!
ފޮޓޯ: ޔާމިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.
ފޮޓޯ: ޔާމިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.
ފޮޓޯ: ޔާމިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.
ފޮޓޯ: ޔާމިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.
ފޮޓޯ: ޔާމިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.
ފޮޓޯ: ޔާމިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.
ފޮޓޯ: ޔާމިން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.

މަނީލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: ކާނިވާ ސްޓޭޖުން ފެށި މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަކި ހިސާބަކުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބެނާ ތަކާ އެކު ހިނގާފައި ގޮސް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މަޑުކުރުމަށް ފަހު އެތަނުގައިވެސް ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

 


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް