އެޖެންޑާ ނަވާރަ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ޔޫނޭ!
ޔޫނޭ | ނ. ހޮޅުދޫގައި

މަޖިލީހުގައި ނ. ހޮޅުދޫ ތަމްސީލުކުރުމަށް، އެމްޑީޕީން ނެރުނު ކެންޑިޑޭޓަކީ، ނ. މިލަދޫ، ލަކީ ސްޓާރ، ޔޫނުސް ޢަލީ (ޔޫނޭ) އެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށް ކަމަށްވާ، ހޮޅުދޫ، މިލަދޫ އަދި މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ އަޑު މަޖިލިސްގައި އިއްވުމަށާއި، އެޖެންޑާ ނަވާރައިގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓާއެކު ޔޫނޭ ނުކުތްއިރު، ރައްޔިތުންނަށް އޭނާ ޔަޤީންކޮށްދޭ ކަމެއް އެބައޮތެވެ.

އެގޮތުން، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ، މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެ، ގޮނޑިއަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަވެސް، މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންނާ ގާތްކަން ބާއްވާ މިންވަރަށް ގާތްކަން ބާއްވާނެ ކަމަށާއި، ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގަައި ފަސޭހައިން ބައްދަލުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭ ކަމަށް، އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެޖެންޑާ 19 ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަން:

 

- އެއްމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.

- ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަަށް ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ދިނުން.

- އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތް.

- ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުން.

- ޕަބްލިކް ޑިފެންޑާރސް އޮފީސް ގާއިމްކުރުން.

- ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި ދައުލަތެއް ބިނާކުރުން.

- ލާމަރުކަޒުކުރުން.

....


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް
ގުޅޭ ލިޔުންތައް