ކުޑަފަރި ސްކޫލްގެ ސްޓާފްރޫމް ފުރާޅުގައި ޖަހާފައި ހުރި ޓިނު ބަދަލުކޮށްދޭނެ މީހަކު ހޯދުމަށް އެސްކޫލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، އެއިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަފަރި ސްކޫލްގެ ސްޓާފްރޫމް ފުރާޅުގައި...
ފަހުގެ ލިޔުންތައް