މުޙައްމަދު މިފްޝާން ޝިފާން (7)، ވައިޓް ފްލާވާ / ނ. ހޮޅުދޫ އަކީ، ވިހެއުމުގެ ތެރޭން ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ސިއްޚީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. މިފްޝާންގެ ބަލިހާލަތު "ނޫނު އޮންލައިން"ގެ...
ފަހުގެ ލިޔުންތައް